Időpont egyeztetés

+36 30 98 97 662

Ha írásban szeretne
konzultációs időpontot kérni,
vagy kérdést tenne fel,
ide kattintva megteheti.

Kapcsolatfelvétel kapcsolat nyil

DSC 7029 ok ka

A választás a legnagyobb kapacitásunk. Öleljük magunkhoz a különbözőségeinket, ahelyett, hogy elítélnénk és rosszá tennénk a másikat. Teremtsünk egy nagyszerűbb világot. Mit választasz? 

A hírekkel ellentétben, tévedés, hogy a vezető tisztségviselők felelőssége az új Ptk-ban drasztikusan megnőtt volna, felesleges elrohanni felelősségbiztosítást kötni.

 

 

Vajon valóban igaz, hogy a 2014. március 15-én hatályba lépett új Polgári Törvénykönyv egyik rendelkezése szerint a vezető tisztviselők felelőssége indokolatlanul és jelentősen megnőtt?

 

Az elmúlt hetekben sokat hallottunk a új Ptk. egy bizonyos rendelkezéséről, amely szerint: amennyiben a vezető tisztségviselő e jogviszonyával összefüggésben  kárt okoz harmadik személynek, akkor a társasággal együtt egyetemlegesen felelős. Sokan úgy értelmezték ezt az új rendelkezést, hogy mostantól egy sorban perelhető a társaság és a vezető tisztségviselő, a menedzserek ezután a magánvagyonukkal is kötelesek helytállni, ha kárt okoznak valakinek vezetői tisztségükben, vagyis felelősségük olyan mértékben megnő, hogy mindenképp indokolt vezetői felelősségbiztosítást kötni.  

 

Pedig valójában a vezetői felelősség nem sokat változott, a fent hivatkozott új rendelkezést pedig pont fordítva (a vezetők javára, és nem hátrányára) kell értelmezni.

 

A hivatkozott paragrafus szerint, amennyiben a vezető tisztségviselő a jogviszonyával összefüggésben kárt okoz, nem csak ő felelős, hanem a társaság is, vele egy sorban (egyetemlegesen.) A károsult számára könnyebbséget jelent, hogy nem csak az illető menedzsert, hanem a céget is perelheti (nagyobb a megtérülés esélye.) Tévedés, hogy a menedzseri felelősséget az új Ptk megnövelte. Hiszen, ha egy menedzser kárt okoz, mindenképpen felelős érte (ez eddig is így volt.) Mostantól azonban nem csak őt, hanem vele együtt a társaságot is lehet perelni. 

 

Tegyük tisztába, mit is jelent a vezetői felelősség.

 

A vezetőkre vonatkozó felelősségi szabályok a Ptk-ban találhatók, de ha a vezető a tisztséget munkaviszonyban látja el, akkor az Mt.-ben írt szabályok is vonatkoznak rá. 

 

A Ptk alapján fennálló vezetői felelősség: 

 

A társaság ügyvezetését a vezető tisztségviselő a társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. E körben a vezető tisztségviselő kötve van a jogszabályokhoz, a társasági szerződéshez, a társaság legfőbb szervének határozataihoz. Ha ezeket vétkesen megszegi, az megalapozhatja kárfelelősségét. Ez  régi Ptk. szerint is így volt, amelyen az új Ptk. nem változtatott.

 

Kifejezetten könnyítés, hogy az új Ptk. szerint felmentvényt már nem csak az éves beszámoló elfogadásakor, hanem év közben is ki lehet adni. Pl. ha év közben távozik a vezető, a jogviszony lezárásakor kiadható számára a felmentvény. 

A felmentvény deklarálja, hogy a vezető tisztségviselő a jogszabályoknak megfelelően végezte kötelezettségeit az előző üzleti évben. Vagyis erra az időszakra nézve ez védettséget jelent, hiszen a társaság a vezető tisztségviselő ellen csak akkor léphet fel az ügyvezetési kötelezettség vétkes megszegésére alapozott kártérítési igénnyel,  ha a felmentvény megadásának alapjául szolgáló tények vagy adatok valótlanok vagy hiányosak voltak.

 

Tény, hogy vannak olyan menedzseri pozíciók, amelyekben érdemes lehet felelősségbiztosítást kötni, de nem igaz, hogy pusztán az új Ptk. miatt most minden vezetőnek javasolt a biztosítóhoz elrohannia. Ami viszont fontos: a vezető kérje minden évben a felmentvényt! 

 

Az ügyvezetők mögöttes felelőssége felszámolás közeli helyzetben: 

Az ügyvezető (mögöttes) felelőssége továbbá akkor áll fenn, ha a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet bekövetkezte után az ügyvezetés feladatainak ellátása során a vezető nem vette figyelembe a hitelezők érdekeit, és ennek következtében a társasági vagyon csökkent. Ilyen esetben a hitelezők a kielégítetlen követelésük erejéig kártérítési igénnyel léphetnek fel a vezetők ellen. 

(Az új Ptk. tehát a régivel ellentétben már nem követeli meg, hogy a vezetők minden egyéb érdek elé helyezzék a hitelezők szempontjait felszámolás közeli helyzetekben. Elégséges, ha a többi érdekkel együtt a hitelezők érdekeit is figyelembe veszik.) 

 

Vezetői felelősség az Mt. alapján: 

 

A vezetők kárfelelőssége az Mt. alapján az általános munkajogi kárfelelősségi szabályoknál szigorúbb, ugyanis a vezetők gondatlan károkozás esetén is a teljes kárért felelnek.  

 

Más kérdés, hogy a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség a szerződésben kizárható, vagy korlátozható.. az új Ptk. alapján sokkal könnyebben és szélesebb körben, mint a régi Ptk alapján. (kérdezze ügyvédjét!) 

 

További újítás az új Ptk-ban az ügyvezetői tiltakozás intézménye, amiről minden menedzsernek érdemes tudnia.

 

Ha több önállóan eljárni jogosult vezető tisztségviselője van a társaságnak, akkor bármelyikük tiltakozhat a másik tervezett intézkedése ellen. A tiltakozást a taggyűlés bírálja el, a taggyűlés döntéséig az intézkedés nem hajtható végre. Nagyon javasolt, hogy az ügyvezetők egymás tevékenységét is nyomon kövessék, és ha azt észlelik, hogy a másik ügyvezető olyan intézkedést hoz, amely a társaság számára hátrányos lehet, vagy kár éri, akkor tiltakozzanak. Ezzel az ügyvezetők magukat is levédik. 

 

Összefoglalva, azt lehet javasolni, hogy: 

- minden menedzser tartsa be a jogszabályokat, a társasági szerződésben foglaltakat, a legfőbb szerv határozataiban foglaltakat, és lássa el gondosan az ügyvezetési kötelezettségét

- ha munkaviszonyban látja el a megbízatást, kössön jó szerződést - ha lehetséges, korlátozzák a szerződésben a kárfelelősségét

- minden évben kérjen felmentvényt,

- ha a cég felszámolás közeli helyzetbe kerül, tartsa szem előtt a hitelezők érdekét, 

- ha a másik vezető tisztségviselő kifogásolható intézkedést hoz, tiltakozzon! 

 

Megjegyzendő, hogy valóban van olyan eset, amikor a társasággal együtt perelhető az ügyvezető, és saját vagyonával felelős: közkereseti társaság ügyvezetőire vonatkozik az új Ptk-ban egy olyan szabály, hogy a társaságot együtt lehet perelni a tagjaival (márpedig az ügyvezető mindig valamelyik tag kell, hogy legyen.) De a marasztaló ítélet csak akkor végrehajtható a taggal szemben, ha a társasággal szemben a végrehajtás eredménytelen volt.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kérdése van?

Ha írásban szeretne konzultációs időpontot kérni, vagy kérdést tenne fel, ide kattintva megteheti.

Kapcsolatfelvétel kapcsolat nyil